Gyorskeresés a katalógusban
User login
Calendar
«  
  »
M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
Támogatók

 

Home

Több mint félmilliárd forint támogatás érkezik az NYME szombathelyi karaira

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-04-24

A nyugat-dunántúli régió jelentős felsőoktatási
fejlesztésekhez kapott kiemelt lehetőséget a Nyugat-Magyarországi
Egyetem pályázatával. Erről Faragó Sándor rektor és Dinnyés Álmos
kancellár közleményben tájékoztatta lapunkat.

Jelentős anyagi támogatást kaptak a szombathelyi duális
gépészmérnök-képzés, együttműködve kiemelt járműipari központ gazdasági
hálózatával, valamint a NymE Talentum Műhely - a tudományért és
tehetségekért programjai az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program pályázaton. A szombathelyi projekthez 384 840 000 ft, a
soproni megvalósításhoz 155 159 460 ft. összegű támogatást ítéltek oda.

A szombathelyi program feladata, hogy a Nyugat-Pannon Térség
gazdasági szereplőinek elvárásaihoz, a térség társadalmi céljaihoz
igazodva megteremtse a szombathelyi Gépészmérnöki BSc képzés területén a
duális képzési rendszer alapjait, a nemzetközi, és hazai duális
képzések tapasztalatainak felhasználásával. Ilyen módon járuljon hozzá
az Egyetem a konzorcium tagjai és az együttműködő partnerek gazdasági
fejlődésben vállalt szerepének erősítéséhez, a regionális-térségi
munkaerő-piaci igényeihez. A projekt indokoltságát elsősorban a
térségben megjelenő gépipari-, autóipari gyártókapacitás erőforrás-
illetve kompetenciaszívó hatása adja. Az európai szintű fejlesztési
stratégiák és a Kormány szándékával egybevág a gazdaság fejlődéséből
adódó munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi összetételének a
változása. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem, a térség települései, iparvállalatai,
és érdekképviseleti szervei és a regionális kormányzati intézmények
megalakították a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot,
melynek küldetése a térségben már jelenlévő, valamint betelepedni kívánó
vállalatok számára olyan gazdasági és társadalmi környezet biztosítása,
amely versenyképes hátteret jelent a tartós jelenlét kiépítésére. A
Kormány a „Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt
járműipari központtá nyilvánításáról” kormányhatározatban erősítette meg
ezeket a törekvéseket.

A tervezett gépészmérnöki szak elindításáról szintén közösen
döntöttek a térség meghatározó iparvállalatai, az Egyetem és Szombathely
MJV Önkormányzata. Duális rendszer kialakítása és bevezetése, különös
figyelemmel a munkaerőpiaci- és gyakorlat-orientáltságra, kiemelt cél a
gépészmérnök-képzés területén. Ehhez kapcsolódóan moduláris képzési
rendszer kialakítására kerül sor, mely biztosítja a hallgatók számára a
gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség
megszerzését is. További cél a Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató
Központ létrehozásával a térségműszaki K+F+I tevékenység intézményi
hátterének a megteremtése.

A Nyugat-magyarországi Egyetem kormányzati, szak- és felnőttképzési,
valamint a gazdasági szereplőkkel való együttműködésének erősítése
érdekében a szakképzéseket, a felnőttképzéseket és a felsőoktatási
képzéseket összhangban kívánjuk hozni, hogy egymást segítve tudjanak
működni, még szorosabb kapcsolatot  kialakítva az érintett
intézményekkel. A projekt keretében komplex és átfogó intézmény-, és
szolgáltatásfejlesztésre kerül sor a hallgatók teljesebb kiszolgálása
érdekében. A konzorciumi és együttműködő partnerekkel közösen olyan
módszertan kialakítására kerül sor, melynek alkalmazásával a
felsőoktatásból lemorzsolódó hallgatók a megszerzett tudást a
felnőttképzési rendszer keretein belül hasznosítják, elismertethetik. A
projekt elősegíteni kívánja az EU2020-as célok közül a munkahellyel
rendelkezők arányának, valamint a felsőfokú oklevelet szerzettek
arányának növelését olyan módon is, hogy külön figyelmet fordít a
gépészmérnökképzésből való lemorzsolódás csökkentésére.

A következő jó hír: az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében a „NymE Talentum Műhely - a tudományért és
tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című pályázatért  a
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 155 159 460 Ft összegű
támogatást ítélt oda a Nyugat-magyarországi Egyetemnek. A támogatásra
ítélt projekt azt a szakmai munkát folytatja, amely a „TALENTUM
Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a
Nyugat-magyarországi Egyetemen” című átfogó tehetséggondozási projekt
keretében 2011-2013 között valósult meg a Nyugat-magyarországi
Egyetemen,  710 millió forint támogatási keretből. 

A projekt általános célja olyan komplex feltételek megteremtése az
Egyetemen, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az
egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre. Feladat továbbá az Egyetem
belső megújulásának támogatása a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés,
kutatói bázis – mint hosszú távú cél – érdekében. A megvalósítás során
cél, hogy az Egyetem tehetséggondozó műhelyeinek (doktori iskolák,
szakmai műhelyek, TDK körök, szakkollégiumok) összehangolt fejlesztése
valósuljon meg: a tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapjanak, a
tehetségeket a tudományos pálya felé orientálják. A hallgatókat arra
kívánjuk ösztönözni, hogy mielőbb bekapcsolódjanak a tudományos
kutatásokba, eredményeiket tudományos diákköri konferenciákon (TDK)
mutassák be, csatlakozzanak a szakkollégiumokhoz, a legkiválóbbak
jelentkezzenek a doktori képzésre. Az Egyetem komplex képzési
struktúrájából adódóan több karon is folyik művészeti képzés (zenei,
képzőművészeti, iparművészeti, irodalmi). A tehetséggondozást az Egyetem
interdiszciplinárisan is felvállalja, azaz művészeti tevékenységet
végző szakkollégiumaiban a tudományos munkában tehetséges hallgatók
számára művészi kibontakozásukat is segíteni kívánja.

A kitűzött célokhoz igazodva a fő tevékenység a humán erőforrás
fejlesztés a K+F projektekben való részvétel erősítésén keresztül.
Ahhoz, hogy a hallgatókat, doktoranduszokat, fiatal kutatókat további
tudományos tevékenységre ösztönözzük, ösztöndíjakat kívánunk biztosítani
a számukra a kutatáshoz, a publikáláshoz, a konferencia részvételhez. A
humán erőforrás fejlesztés részeként támogatjuk a felkészítő
tevékenységeket, az extrakurrikuláris, ismeretterjesztő programok
megvalósítását.

A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése érdekében
kiváló oktató-kutatókat, potenciális törzstag jelölteket, illetve
vállalati és gyakorlati szakembereket fogunk bevonni a képzési és
témavezetői rendszerbe. A doktoranduszok által végzett K+F projektek
eredményessége érdekében hazai és nemzetközi megmérettetések,
konferencia részvételek támogatását is ösztönözni kívánjuk. A
doktoranduszok kutatásához kutatási asszisztenciát, nemzetközi
szakkönyveket, szakmai folyóiratok, publikációkat, kutatási
segédeszközöket  biztosítunk. 

A szakmai fejlődést elősegítő képzési programok fejlesztése keretében
extrakurrikuláris képzések kialakítása és szervezése valósul meg,
elsősorban a szakkollégiumi keretek között, hazai és külföldi neves
vendégelőadók bevonásával. Az intézmények közötti együttműködések
bővítése érdekében képzési és hallgatói kutatási hálózatok kiépítésére,
valamint a már meglévő hálózatok erősítésére kerül sor, elsősorban a
szakkollégiumi és a tudományos diákköri keretek között.

Az önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló szakkollégiumi
rendszerben a programok egy része nyitott lesz az érdeklődő
középiskolások számára, hogy megismerhessék az egyetemen zajló képzési
és kutatási munkát. Szakkollégiumi tréningeket, szakmai tanulmányutakat
szervezünk a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos feladatokra
történő felkészítése érdekében, valamint a szociális és a kommunikációs
kompetenciák erősítésére.

A tudományos diákköri munkát szolgáló programok tartalmi kibővítése
(pl. TDK), szervezői team-munka fejlesztése, támogatók bevonása,
kapcsolódó hálózatfejlesztés, a kiemelkedő tudományos eredmények
bemutatása pl. tudományos diákköri konferenciákon -  mind a
tevékenységek részét képezik.

Sor kerül tudományos és K+F, valamint innovációs versenyek
szervezésére is. A projekt tevékenységek között hangsúlyos szerepet kap a
társadalmi hasznosítás, a tudás disszeminációja. Az új tudományos és
innovációs eredmények népszerűsítésére, ismeretterjesztő programokra
kerül majd sor  konferenciák, műhelymunkák szervezésével. Interaktív,
természettudományos ismereteket fejlesztő kiállításokat, bemutatókat,
eseményeket mutatunk be, kiemelten a középiskolai tanulóknak. 

A tervezett programok során valamennyi érdekelt, az oktatási és
gazdasági területen működő résztvevők színvonalas szakmai munkájára,
kreatív tevékenységére lesz szükség. Valamennyiünk érdeke, hogy
együttesen érjük el: a Nyugat-magyarországi Egyetem kiemelkedő
eredményeivel, értékteremtő módon járuljon hozzá a tudásalapú gazdaság
megvalósításához.