Home | Könyvtártörténet | Kronológia

1960-1969

1960. január

BICZÓ Gyula: Tanító- és óvónőképzésünk átszervezéséről. –
In: Felsőoktatási szemle, 9. évf. 1. sz. (1960. jan.), p. 36-40. 

1960.  május 1. 

A művelődésügyi miniszter
128/1960. (M. K. 9.) M. M. számú utasítása a levelező oktatásnak a tanító- és
óvónőképző intézetekben való bevezetéséről. = In: ???

 

 

1960. 

A könyvtári munka szabványai /
[összeáll. Barta Gábor]. – 2. bőv. kiad. – Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk.,
1960. – 384 p. - (MSZ szabványgyűjtemények ; 3.)

1962. július 14.

A
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 24/1962. (VII. 14.) számú rendelete
a népművelő-könyvtáros képzésről. – In: Magyar közlöny, 1962. 54. sz. (júl.
14.), p. [465]-466.
 

 

Egy új értelmiségi hivatás
kialakulásának kezdetén megindult  - az
országban először – a népművelő-könyvtáros szak – országos hatókörrel.
(Indult: 1962. szeptember 1. hároméves nappali képzés)

 

TÓTH Gyula:
Könyvtárosképzés Szombathelyen. – In: A Vas megyei Könyvtárközi Bizottság
értesítője, 1973. 3. sz., p. 6-7.

 

1962. szeptember 16.

Személyi fejlesztés: Gróf Ervin (1963. 08.31-ig) a könyvtár új
vezetője
 

1962. október 5.

„A szakmára való felkészülés,
önművelés, tudományos búvárkodás céljait szolgálja az önálló intézeti
szervezeti egységként működő könyvtár, évente 60.000 Ft összegben
fejlesztett könyvállományával, két függetlenített könyvtári állásával.”

 

PALKÓ István:
Tájékozató jelentés Vas Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottságának a szombathelyi
Felsőfokú Tanítóképző Intézet 1959-1962. évi működéséről, a tanácsokról szóló
1954. évi X. törvény 61. §. bek. alapján. – Szombathely, 1962. október 5. –
p. 3. – Kézirat. – A VB 1962. október 16-án tárgyalta az anyagot. - Lh: VaML
XXIII-52a. 53. Vas megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 1962. IV. negyedévi
jegyzőkönyve

1962. december

Megjelent a
Jelentkezünk c. diáklap első száma

 

[HORVÁTH János] (horváth):
Jelentkezünk. – In: Vas népe, 1964. jún. 21. p. 4. – Az intézet diáklapjának
4. számáról

1963. február

A könyvtár megjelenik az intézményi SzMSz VIII. fejezeteként

 

A tanítóképző- és
óvónőképző intézetek szervezeti és működési szabályzata. – p. 29-30. –
Kézirat. – Lh.: INT SZMSZ 1963- I/1.

Ua.: Kivonat a
Tanítóképző- és óvónőképző intézetek szervezeti és működési szabályzatából +
A
Gazdasági Hivatal és a Könyvtár kapcsolata a tanító- és óvónőképző
intézetekben. – [3] lev. – Kézirat. –
Lh.: Kvtár-SZMSZ 1964- II/1

 

1963. április 15.

A művelődésügyi miniszter
126/1963. (M. K. 8.) M. M. számú utasítása a könyvtárközi kölcsönzésről. –
In: Művelődésügyi közlöny, 7. évf. 8. sz. (1963. április 15.), p. 135-136.

1963. szeptember 9.

Tóth Gyuláné kinevezése intézeti könyvtárossá. (1963. szeptember 9.
1964-től a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet könyvtárának vezetője
/1985-től igazgatója/

1963. szeptember

A könyvtár a Tanítóképző Intézet földszinti (Ny-i) szárnyába költözött
két helyiségbe, részben új bútorozással:

- olvasóterem (30
m2)

- könyvtárhelyiség (80 m2)

1963/1964. tanév

3 éves munkaprogrammal indul meg a levelezőképzés.

Jelentkezés: Vas, Zala, Veszprém, Győr-Sopron megyék

 

1963/1964. tanév

A könyvtár főbb feladatai az éves munkaterv alapján:

- az oktatás színvonalának emelése,

- a tudományos munka segítése,

- segítségnyújtás a szakdolgozatok elkészítéséhez.

Egykártyás kölcsönzés bevezetése, raktári katalógus építése.

Hangsúlyossá vált a szakcsoportok közötti kapcsolattartás, a
könyvtárközi kölcsönzés.

A Népművelő-könyvtár szakos hallgatók állandó gyakorlata a
könyvtárban.

Hallgatók (Ernszt Árpád) bevonása a kölcsönzésbe és a
propaganda munkába.

Könyvtári Bizottság létrejötte.

Új könyvtáros státusz igénye fogalmazódott meg.

A könyvtár felügyeletét a népművelő szak igazgatóhelyettese
(Szalay László) látta el.

1964.

A Művelődésügyi Miniszter 47.203/1964. VI. számú utasítása a
tanító és óvónőképző intézeti könyvtárak szervezeti és működési
szabályozásáról.

1964. április 1.

Hatályba lépett a könyvtárak ideiglenes szervezeti és működési
szabályzata.

 

A Művelődési Miniszter 47.203/1964. VI. sz. utasítása a
tanító- és óvónőképző intézeti könyvtárak szervezeti és működési
szabályzatáról. – 7 lev. - Kézirat. – Lh.: Kvtár SZMSZ 1964- II/2.

 

BARTA Józsefné: A tanító-és óvónőképző intézetek
könyvtárosainak 1964. évi értekezlete. – In: Iskolai könyvtárosok tájékoztatója.
– 27. (1964), p. 18-19. – Az értekezletet Jászberényben tartották

 

1964. nyara

Tóth Gyuláné könyvtárvezetői megbízást kapott.

1964/65

Az intézet vezetését Szalay László vette át.

1964/1965. tanév

Főbb feladatok  a
munkaterv alapján:

állománygyarapítás különös tekintettel a pedagógiai művekre és
a népművelő-könyvtár szak igényeire.

olvasószolgálati cél: a hallgatók 95 %-a olvasó legyen

kölcsönzési idő igényekhez alakítása

kapcsolatépítés a BDMK-val

 

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet évkönyve. - 1964/65.
tanév. – Szombathely : [Tanítóképző Intézet], 1965. – p. 20-21.

1965.

A tanító- és óvónőképző intézetek könyvtárosai 1965. évi
értekezletüket Sárospatakon tartották. Témák: az ETO 37-es szakjának
átdolgozása, a tanítóképzőkben tanított gyermekirodalom kérdése, valamint a
könyvtári ismeretek tanítása és a levelező hallgatók könyvtári ellátása.

 

A tanító- és óvónőképző intézetek könyvtárosai …. évi  értekezletüket … Sárospatakon tartották
[Hír]. – In: Iskolai könyvtárosok tájékoztatója, 33/34. (1965), p. 50.

1965. szeptember 23.

A könyvtár 1965/66. évi munkatervének főbb feladatai

Katalógusépítés, propaganda munka (kiállítások) erősítése,
könyvtári gyakorlatok vezetése, az intézet életével kapcsolatos dokumentumok
gyűjtése, rendezése. Gyakorló iskola letéti állományának ellenőrzése.

 

TÓTH GYULÁNÉ: Az olvasók beszélgetését figyeltem…. – In:
Iskolai könyvtárosok tájékoztatója, 35 (1966), p. 7-12.

1966

Az 1966. évi tanító- és óvónőképző intézetek könyvtárosainak
bajai  értekezlete. Téma: megfelelő
gyakorló iskolai könyvtárak létrehozása, könyvtári alapismeretek oktatása az
intézeti könyvtárakban.

Tervezet a gyakorló iskolai könyvtárak mintakönyvtárrá
szervezéséhez.

 

KISFALUDY Sándor: Egy értekezlet – két javaslat. – In:
Könyv és nevelés, 8. évf. 5/6. sz. (1966), p. 38-40.

Kapcsolódik: KELEMEN Elemér: A gyakorló iskolai
könyvtárakról. – In: Könyv és nevelés, 11. évf. 4/5. sz. (1969), p. 20-23.

1966

A 260 fős kollégium átadása (Pável Ágoston, Magyar utca)

Megkezdődnek a kísérletek a vezetékes televízió alkalmazására
a gyakorlati képzés javítására a jobb pedagógiai szemléltetés érdekében.

A zártláncú televízió, majd a képrögzítés alkalmazásának
együttes kutatására szerződés kötése a Magdeburgi Pedagógiai Intézettel.

Képmagnetofon alkalmazása az oktatásban.

A Bolyai Iskola a B épületben kezdi meg működését.

1966. nyara

A könyvtári alapterület bővítése az állomány növekedése és a
könyvtárhasználat emelkedése miatt. A fejlesztésre a kollégium kiköltözése
miatt kerülhetett sor.

A 210 m2-en kialakított raktár és olvasóterem
mellett bővült a kölcsönzési tér is. (A épület)

1967/68. tanév

Szolgáltatás fejlesztés:

- elkészült a szakdolgozatok katalógusa,

- a Népművelődési Propaganda Iroda által kiadott analitikus
bibliográfia építése: az időszaki kiadványokban megjelenő irodalomtudományi
cikkek kereshetőségét biztosította. Ez a bibliográfia később bővült további
kiadványok saját feldolgozásával.

1968. június

A művelődésügyi miniszter 131/1968. (M. K. 11.) MM számú
utasítása a tudományos és a szakkönyvtárak gyűjtőköréről, valamint a
szakirodalom beszerzésében való együttműködésükről. – In: Művelődésügyi
közlöny, 12. évf. 11. sz. (1968. jún. 1.), p. 185-192.

1968. szeptember

A pedagógusképző intézetek könyvtárosainak értekezlete.

Téma: a tudományos és szakkönyvtárak együttműködése a
pedagógiai tájékoztatásban; a pedagógusjelöltek könyvtári ellátásának
kérdései; a tantárgyi bibliográfiák felhasználása a pedagógusképzésben.

 

Szeptember 11-12-én Budapesten rendezte az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a pedagógusképző intézetek könyvtárosainak
ezévi értekezletét [Hír]. – In: Könyv és nevelés, 10. évf. 6. sz. (1968), p.
26.

1968. szeptember 24.

Az 1968/69. tanév munkatervének főbb feladatai

Minisztériumi rendelkezés alapján az ETO módosításhoz
kapcsolódó raktári jelzetek javítása.

A szakirodalomról való tájékoztatás előtérbe helyezése.

A Gyakorló iskola állományának színcsíkos jelzetelése
Czimbalmos Andrásné irányításával.

1968. december 17.

Pálmai Kálmán, a MM Pedagógusképző Osztályának vezető
helyettese könyvtári klubövezet avatott a könyvtárban.

1969. június

A leltározásra, állományellenőrzésre vonatkozó utasítás
megjelenése.

 

A pénzügyminiszter 110/1969. (P.
K. 20.) PM számú utasítása a számvitel rendjéről szóló 1968. évi 33. számú
törvényerejű rendeletnek a költségvetési szervek mérleg- (vagyonkimutatás)
készítési kötelezettségére és leltározására vonatkozó rendelkezései
végrehajtásáról. – In: Pénzügyi közlöny, 1969. 20. sz. (jún. 30.), p.
246-251.

1969. szeptember 5.

A pedagógusképző intézeti könyvtárak ötéves fejlesztési
irányelveinek megjelenése.

 

A pedagógusképző intézetek … könyvtárosai szeptember 5-én
tartották ezévi értekezletüket [Budapesten] [Hír]. – Könyv és nevelés, 11.
évf. 6. sz. (1969), p. 29.

A pedagógusképző intézmények könyvtárainak ötéves
fejlesztési irányelvei. – Budapest : Műv. Min. Ped.képző Oszt., 1969.

1969/70. tanév

Az 1969/70-es intézményi munkaterv
hangsúlyosan tartalmazta, hogy a könyvtári szakcsoport oktatói, az intézeti
könyvtár munkatársai valamint a Könyvtári Bizottság segítse, hogy az intézeti
könyvtár és a gyakorló iskolai könyvtár feltételeikben, munkájuk minőségében
a gyakorlati képzés műhelyeivé váljanak. Az intézeti könyvtár – a könyvtár
személyi állományának bővülésével – munkaidejének egy részében vegyen részt a
könyvtári gyakorlatok vezetésében.

Így vált valóra az évek óta áhított harmadik
könyvtáros státusz.