Home | Könyvtártörténet | Kronológia

1970-1979

1970.

A művelődési
miniszter 158/1969. (M. K. 15.) MM számú utasításával elrendeltre a
pedagógiai vonatkozású muzeális tárgyak, könyvek és egyéb emlékek
bejelentését az Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeumnak [Hír]. – Könyv és
nevelés, 12. évf. 2. sz. (1970), p. 24.
 

1970.

Tézisek az V. Nevelésügyi Kongresszus és a
III. Országos Könyvtáros Konferencia előkészítéséhez – „V. fejezete: A
felsőoktatás nevelési és oktatási problémáinak könyvtári összefüggései.
Különleges feladatok a pedagógusképzésben. A pedagógus-továbbképzés könyvtári
bázisa”

 

A nevelés és a könyv. – In:
Könyv és nevelés, 12. évf. 4/5. sz. (1970), p. 3-26.

1970.

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet Gyakorló
Iskolája tanulói könyvtárának munkája (elhelyezése, a könyvtár kezelése
1967-1970. évi adatokkal).

 

CZIMBALMOS
Andrásné: Az iskolai könyvtár szerepe a pedagógiai munka korszerűsítésében. –
In: Módszertani közlemények, 10. évf. 3. sz. (1970), p. 172-176.

1970. november 16.

A művelődésügyi miniszter 14/1970. (XI. 10.) MM számú
rendelete a főiskolák, továbbá a felsőfokú intézetek szervezetéről és működéséről.
-
In: Művelődésügyi közlöny, 14. évf. 22. sz. (1970.
nov. 16.), p. 374-384. -

Hatályát vesztette 123/1967. (MK 15.) MM. sz. utasítás és a 187/1958. (M.K. 23.) M.M.
számú utasítás 2, 5-8., 12, 20-21, 23. §-a, 29/1970. VIII. 7. Korm. rendelet u. §. 1.bek. i. pont

 

1970.

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet Könyvtárának munkarendje. –
5 lev. – Kézirat. – Lh.: Könyvtár SzMSz 1964- II/3.

1970.

„A könyvtártudományi diákkör … megvetette egy
könyvtártudományi szakkatalógus alapjait…”

 

POLÁK István: Diákköreink.
– In: Jelentkezünk, 17. kiadv. (1970.), p. 105-109.

1970. december 15-17.

1970. dec. 15-17. III.
Országos Könyvtárügyi Konferencia

 

III.
Országos Könyvárügyi Konferencia : tézisek / [közread. a  Művelődésügyi Minisztérium]. – Budapest :
Népművelési Propaganda Iroda, 1970. – 52 p.

 

A
III. Országos Könyvtárügyi Konferencia teljes dokumentumanyaga / szerk.
Kovács Máté, Rácz Aranka. – Budapest : NPI, 1971. – p. 132.

 

1970/1971.

Az 1970/71-es tanévben a tanító szak reformtantervébe beépítésre
került a hallgatók szakirodalmi ismereteinek bővítése a Szakirodalmi és
könyvtárhasználati ismeretek
tárgy keretében.

A könyvtár vállalta, hogy kiscsoportos formában tartja meg a
gyakorlatokat a könyvtár vezetője által.

E tanévtől a könyvtár bekapcsolódott az intézet kulturális
életébe, amelyet a Kulturális Bizottság munkaterve is tartalmazott.

A könyvtári bizottság elnöke Dr. Deák Istvánné nyugalomba
vonulása után a feladatot Káldi János intézeti tanár vette át.

A klubövezet újság- és folyóiratolvasó övezetté alakult.

 

SZEPESI Hajnal: Könyvtárhasználati ismeretek oktatása a
tanítóképzőkben. – In: Könyv és nevelés, 13. évf. 4/5. sz. (1971), p. 28-31. 

1971. július 20.

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet Szervezeti és Működési
Szabályzatának 8. sz. melléklete : Az intézeti könyvtár szabályzata. –
Szombathely, 1971. július 20. – 8 lev. – Kézirat. – Lh.: INT SZMSZ 1964-
II/5.
 

1971. július 20.

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet Könyvtárának munkarendje. –
4 lev. – Kézirat. – Lh. : Kvtár SZMSZ 1964- II/4.

 

 

1971-től

 

PÉCSI TANÁRKÉPZŐ
FŐISKOLA KIHELYEZETT TAGOZATA

 

1971. október 7.

 

Létrejött a Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett
Tagozata

Igény: cél a dunántúli régió megosztása a dunántúli
pedagógusok képzésére, a matematikatanár hiány pótlására.

Sajátos szakpárok honosulnak meg: matematika-orosz,
matematika-ének-zene, matematika-testnevelés, matematika-rajz

Megnyitó ünnepség: 1971. október 7.

Az új oktatási intézmény vezetésével dr. Gosztonyi János
miniszterhelyettes Szalay Lászlót, a Tanítóképző  Intézet igazgatóját bízta meg.

1971/72. tanév

Miközben megszüntették a tanítóképző intézeti
népművelő-könyvtáros képzést , kísérletképpen – az országban elsőként –
megtörtént a közoktatás és
közművelődés
összekapcsolása. Új szakok indultak: népművelés-magyar,
népművelés-ének-zene, könyvtár-magyar, könyvtár-matematika. Lényegesen bővült
a főiskolai tagozat oktatóállománya.

1971/72. tanév

A könyvtár főbb feladatai a munkaterv alapján:

Az állomány bővítése az új szakok igényeinek biztosítására. A fentiek megkövetelték
mind a könyv-, mind a folyóirat-állomány fejlesztését. Raktározási gondok
kerültek előtérbe. Letéti állományként működött a gyakorló iskola könyvtára, az
Esztétikai labor és Kollégiumi könyvtár kialakítására került sor.

Az olvasószolgálati munka megnövekedése miatt létszámbővítési
igény jelentkezett.

 

[KONCZEK József] (konczek): Hogyan nevelnek tájékozott
olvasót? : módszerek a tanítóképző gyermekkönyvtárában. – In: Vas népe, 1971.
okt. 24., p. 7.

 

TÓTH Gyuláné: A Szombathelyi Tanítóképző Intézet
Könyvtára. - In: Vasi iskolai könyvtárak, 1972. 2. sz. p. 39-43. 

1971. december 16.

Irányelvek a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátására. – In:
Művelődésügyi közlöny, 15. évf. 24. sz. (1971. dec. 16.), p. 392-395.

1972. június 1.

Körültekintő előkészítő munka után 1972. júniusában
elfogadásra került a Szombathelyi Tanítóképző Intézet Szervezeti- és Működési
Szabályzatának (35.966/1971.VI.MM. sz. alatt jóváhagyott)  8. számú mellékleteként A Szombathelyi
Tanítóképző Intézet könyvtári szabályzata.

 (Lh.: 17. Munkatervek
1971-1980 1.)

 

Ld.még szabályzatok - A Szombathelyi Tanítóképző Intézet
Könyvtárának ügy- és munkarendje

1972. augusztus 26.

Revizori feljegyzés a könyvtár adatairól 1971. jan. 1-1972.
június 30. (gyarapodás, törlés, olvasói létszám, kölcsönzés) Ld.
tapasztalatcsere

1972. szeptember 8.

Főiskolai könyvtárvezetők tanácskozása Nyíregyházán: Arató
Ferenc a könyvtáros önképzésének eszközeiről, Kisfaludy Sándor a
könyvtárfejlesztési irányelvekről. A szakirodalmi-és könyvtárhasználati
ismeretek tantárgy elmélete a didaktika keretében, gyakorlatok a
könyvtárakban. Jó példaként említik a szombathelyi tanítóképzőt. Jó a
szombathelyi szakdolgozatok feltárása, ezt minden intézményben el kell
végezni.

1972. október 10.

Munkaterv 1972/1973. tanév

1972. november 25.

Dr. TÓTH Gyuláné: Tanítóképző intézeti
könyvtár vázlatos telepítési terve.

1973. június 12.

Grazi tapasztalatcsere (Ld. tapasztalatcsere)

1973. október 11.

Munkaterv 1973/74. tanévre

1974 dátum nélküli

Munkaterv 1974-75. tanév

1974

 

SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA

 

1974. szeptember

Elnöki Tanács 1974. évi 14. sz.
törvényerejű rendelet: a Szombathelyi Tanítóképző Intézet átszervezéséről, az
önálló Szombathelyi Tanárképző Főiskola létrehozásáról.

Avatóbeszéd: Dr. Garamvölgyi Károly
oktatási miniszterhelyettes, 1974. szept. 14.

Hármas képzési irány: általános iskolai szaktanárok, általános
iskolai tanítók, közművelődési főiskola. Szaktanárképzés: humán területeken.

Főbb eredmények: oktatói kar létszámának bővülése, növekszik
az intézmény tudományos potenciálja, felsőoktatási módszerek meghonosodása.

 

A könyvtárszakmai feladatok ellátására, a szolgáltatások
fejlesztésére  létszámbővítésre került
sor három könyvtáros személyében
.

 

11 szaktanszéki könyvtár kialakítása.
Letéti egységek:

- Irodalomtörténeti szeminárium
- Kollégiumi könyvtár
- Népművelési szeminárium
- Pedagógiai kabinet
- Pedagógiai gyűjtemény: 1868-1945 között megjelent dokumentumokból.

 

Az új Gyakorló Iskola felavatása a Derkovits lakótelepen.

Lehetőségei jól szolgálják a főiskola kiemelt kutatási
témáját: a pedagógusképzés korszerűsítését a videotechnika alkalmazásával.

1974. október 25.

A Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtári szabályzata
(48.039/75. IX. OM. Sz. alatt jóváhagyott Szervezeti és Működési szabályzat
8. sz. melléklete

1975. október 1.

Munkaterv 1975/1976. tanév

1975

Könyvtáros státusz bővítés: 2 fő

 

Tagkönyvtár: Bolyai János Gyakorló Iskola könyvtára, független
könyvtárossal.

1975.

Irányelvek a főiskolai könyvtárak fejlesztésére. In: Művelődési
közlöny, 19. évf. 20. sz. (1975)

1975. november

Az egyetemi és főiskolai könyvtárak 2. országos konferenciájának
ajánlásai. In: Könyvtáros, 25. évf. 11. sz. (1975), p. 642-645.

1976.

15/1976. Törvényerejű rendelet a könyvtárakról. In: Művelődési
Közlöny, 20. évf. 13. sz. (1976)
17/1976. VI. 7.  M.T. A könyvtárakról
szóló 1976. évi 15. sz. rendelet végrehajtásáról.

1976. október 1.

Munkaterv 1976/1977. tanév

A könyvtár munkarendje

1976.

Státusz bővítés: 1 fő.

A könyvtárosok létszáma miatt 1976 szeptemberében munkaszervezési
okokból megtörtént a könyvtári munkakörök szétválasztása az olvasószolgálati
és a feldolgozó csoporton belül.

A nyitvatartási órák száma: 46.

 

A Gyakorló Iskola felvette Bolyai János nevét.

1976. október 13.

Feljegyzés a főiskolai könyvtár állományának és olvasói
forgalmának alakulásáról, az 1975. évre vonatkozóan (Ld. tapasztalatcsere)

1977

Szakkatalógus revíziója (ETO módosítás).
Teljeskörű állományrevízió.

1977-

Mikrofilmek készítése a beszerezhetetlen dokumentumokról.

1977. január

Nemzetközi jelenség volt, hogy az oktatási intézmények
könyvtárai egyre inkább kibővült forgalomkörű könyvtárrá, médiatárrá válnak
és egyre több nem hagyományos ismerethordozót integrálnak állományukba. E cél
érdekében született meg a döntés 1977. január 1-től a Médiatár létrehozására
a videogyártási csoporton belül.

1977. január 14.

Együttműködési megállapodás az Országos Oktatástechnikai
Központtal (Ujcz Pálné Orbán Magda főmunkatárssal) az AV-irodalom
figyeléséről

1977. február 28.

A főiskolai tanácsülés megtárgyalta az AV-eszközök a
pedagógusképzés korszerűsítésében c. témát és ezen belül a médiatár helyét,
szerepét az AV-centrum részeként valamint a könyvtári teendőket.

1977. május 23-tól

Állományrevízió számítógéppel Nagy László tervei alapján.

1977. június

Nagy László: Könyvtári munkafolyamatok adaptálása. ODRA 1013
típusú számítógépre. Szombathely, 1977. 54 p. Kézirat.

1977. július 12.

A Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának felkérésére 7 oldalas
statisztikai felmérés készült.

1977. augusztus 29.

A tanévnyitó tanácsülés szerint a fejlesztési terv II. ütemében
épül könyvtár 1.300 hallgatóval tervezve.

1977. szeptember 1.

Tasakos kölcsönzés bevezetése.
Folyóiratok nyilvántartása peremlyukkártyán.

1977. szeptember 12.

Munkaterv 1977/78. tanév

1977. szeptember 19.

Médiatári statisztika 1977. jan.-szept.

1977. szeptember 22.

Technikai fejlesztés: mikrofilm leolvasó

1978. január 1.

Kötelespéldány-szolgáltatás: részesedés a pedagógia
szakterület kiadványaiból.

1978. február 28.

Megbeszélés a BDMK-ban a kötelespéldányok elosztásáról (a
pedagógia a főiskola könyvtárában került).

1978. március 14.

Az OPKM a dunántúli főiskolai (pedagógusképző intézmények) könyvtárvezetőknek
tartott regionális tanácskozást Szombathelyen – Tóth Gyuláné referált: A
pedagógusképző intézményekben folyó tudományos kutatómunka könyvtári bázisa.
Referátum. Szombathely, 1978. 13 p. Kézirat.

1978. május 22.

Kimutatás a médiatár és a letéti állományokról (Ld.
tapasztalatcsere)

1978. június 19-24.

Szandi Ágnes átvette a Bolyai Iskola könyvtárát Kiss
Lajosnétól.

1978. nyarán

Tanítási segédeszközök (jegyzetek, tankönyvek stb. ) revíziója,
illetve feldolgozása. A mintegy 30 ezer dokumentum feldolgozása a
könyvállományhoz hasonló mélységben és visszakereshetővé tételének biztosítása
a katalógusokban.

1978. augusztus 18.

Tóth Gyuláné  Szocialista
Kultúráért kitüntetést kapott.

1978. szeptember 16.

Munkaterv 1978/1979. tanév

1979. február 15.

Referátum a médiafeltárással kapcsolatos tapasztalatokról
Veszprémben, az Országos Oktatástechnikai Központban a magyarországi
pedagógusképző intézmények vezetői számára rendezett fórumon.

1979. március 2.

Az első másológép a könyvtárban (APECO300)

1979. április 27.

A Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának ülése, téma: az
5/1978-as rendelet.

1979. május 30.

Írásos javaslat készítése a könyvtár beruházási  programjához.

Dr. Tóth Gyuláné: Észrevételek a szombathelyi Tanárképző
Főiskola fejlesztésének beruházási programjához. II. ütem: könyvtár

1979. augusztus
23-25.

Tóth Gyuláné helyzetelemző látogatása Egerben a KM és FKT
felkérésére.

1979. szeptember 16.

A könyvtár munkaterve 1979-1980. tanév

1979. vége

Alapterület: 300
m2, könyvtárosok száma: 10 fő,
Összes állomány: 105.200 egység
Olvasó: 1610 fő, kölcsönzések száma: 18420, kölcsönzött könyv: 41693,
folyóirat: 4620