Home | Könyvtártörténet | Kronológia

1980-1989

1980

A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Könyvtárának Szervezeti és
Működési Szabályzata. Szombathely, 1980. 78 p.

1980-

Együttműködés a Burgenlandi Magyar Kulturegyesület alsóőri
könyvtárával.
Állomány feldolgozása, kötetkatalógus megjelentetése.


Az Alsóőri Könyvtár magyar nyelvű
anyaga. Szerk. Barki Katalin. Szombathely, 1981. 150 p.
 

1980. február 28.

Papp István számára a „Javaslat a könyvtárügy cselekvési és
fejlesztési programjára – Irányelvek a VI. ötéves tervidőszakra” c. OKT anyag
véleményezése írásban.

1980. március 14.

FKT értekezlet „A főiskolák fejlesztési irányelveinek alapjai,
célkitűzései” c. anyagról. Ezután munkabizottságok létrehozása, majd 20-án a
KM-ban megbeszélés: május végére kell az irányelveket elkészíteni írásban.
1990-ig személyi ellátottságot kimunkálni( TGyné feladata), ehhez Gábor Iván
(Dunaújváros) adalékokat szolgáltat az elhelyezési, dologi ellátottságról.

1980. szeptember 12.

A könyvtár munkaterve 1980-1981.

1981.

 

 

 

 

 

 

A könyvtár külső raktárhelyiséget kapott az I. sz. Kollégium
(Magyar u.) alagsorában (az anyagraktár helyén) – a duplumanyag egy részének
raktározása.

Szakdolgozatok raktározása a II. sz. Kollégium folyosói
szekrényébe került a II. és III. emeletre.

Ismerve, hogy az új könyvtárépület a legjobb akarat ellenére
is csak  a VII. ötéves tervben
lehetséges a szolgáltatások színvonala csak újabb, épületen belüli raktár
igénybevételével lehetséges.

Javaslat: a jelenlegi ifjúsági klub (pinceszint) helyiségeinek
könyvtári célra történő biztosításával lehetséges. Takarékos megoldás,
mindössze az állványzatot kell megoldani pl. Dexion-Salgo elemekkel.

Az új szakok megindulása miatt fontos a fejlesztés.

1981.

IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia

1981.
július-augusztus

A feldolgozó szoba és az olvasóterem felújítása, részbeni
bútorozása.

Szakdolgozatok raktározásának áthelyezése a kollégiumba.
(megszüntetés: 2009.)

1981. szeptember 11.

Könyvtári munkaterv 1981-1982. tanévre

1982.

Főiskolai tanácsülés – 1 fő státusz bővítésének bejelentése.

A lezárt képzés szakdolgozati katalógusának kötetbe
szerkesztése

 

Szakdolgozatok katalógusa :
népművelő-könyvtár szak, 1965-1979. Szerk. Tokaji Nagy Erzsébet. Szombathely,
1982. 308 p.

1982-

Szakdolgozatok feltárása fénylyukkártyán.

1982. március 22.

A Devecseri Gábor könyvtári hagyaték átadási ünnepsége, az
alapító okirat hitelesítése.

1982. május 27.

Szalay László főigazgató levele a főiskola jelenével és
jövőjével összefüggő (benne a Sportcsarnok és a Könyvtár) megoldásának
támogatására. 

1982. szeptember 10.

Munkaterv 1982-1983. tanévre

1982. december

Bilincsi Lajos: Szakmai irányelvek a főiskolai könyvtárak
fejlesztéséhez. Tervezet. In: Könyvtári figyelő, 1982. 4. sz., p. 341-357.

1983. február

Érdeklődés hiányában a szombati ügyelet megszüntetése.

1983. február 24.

Levél a főigazgató számára a könyvtár nyomasztó helyhiányának
megszüntetésére.

1983. március

Devecseri Gábor könyvtári hagyatéka – adományozó: Huszár
Klára.
Állomány feltárása, elhelyezése a nagytanári tanácskozóban.

1983. május-

Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsa pedagógusképző
tagozat elnöke, 1983. május 26.– elnök Dr. Tóth Gy
uláné.

 

Megjelent a Szakdolgozatok katalógusa

1983. szeptember 13.

Tárgyalás az A épület alagsori helyiségének könyvtárhoz
kapcsolásáról.

 

A könyvtár munkaterve az 1983/1984. tanévre

1983. szeptember 21.

A könyvtár vezetője és helyettese a BDMK-ban vett részt
szakmai tanácskozáson, a pedagógiai információs rendszer témakörben

1983. szeptember 27.

A győri Tanítóképző Főiskola munkatársai a főiskola
médiatárának feltáró tevékenységét tanulmányozták.

1983. november

TUBA László: Bemutatjuk a
Szombathelyi Tanárképző Főiskola Könyv- és Médiatárát. – In: Könyvtáros, 33.
évf. 11. sz. (1983. nov.), p. 669-672.

1983. október 18-19.

A Művelődési Minisztérium komplex vizsgálatát
végezte a könyvtárban Cholnoky Győző MM Könyvtári Osztálya főelőadja és dr.
Zsidai József a Miskolci Nehézipari Egyetem Könyvtárának igazgatója

1983. október 20.

Szakmai látogatást tettek a könyvtárban Bodnár Ilona és Szabó
Lajos a Testnevelési Egyetem munkatársai

1983. november 5.

Az Elnöki Tanács 1983. évi 22. sz. tvr. a „Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola” névadásról.

1983.

TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin: A
főiskola könyvtára. - In: A szombathelyi Tanárképző Főiskola évkönyve /
[szerk. Papp János]. - 1979-1983. - Szombathely : [SZTF], 1983. - p. 82-88.

 

A főiskola oktatóinak és
dolgozóinak publikációs tevékenysége / összeáll. MOLNÁR Zoltán. - Tájékoztató
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola közérdekű eseményeiről, 1983. 2. sz.
p. 67-84.

1984.

204/1984. (Műv. Közl. 14.) MM. számú útmutató a felsőoktatási
könyvtárak működtetéséhez. In: Művelődésügyi Közlöny, 28. évf. 4. sz. (1984.
júl. 24.), p. 639-644. Ezzel hatályát veszíti a 35907/1975. (MK.20.) KM. sz.
irányelv

1984.

Antal Lászlóné és Keszeiné Barki Katalin csoportvezetői
megbízást kaptak.

1984.

A főiskola oktatóinak és dolgozóinak publikációs tevékenysége
/ összeáll. PUNGOR Jánosné. - Tájékoztató a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
közérdekű eseményiről, 1984. 2. sz. p. 44-55.

1984. január

Tóth Gyuláné felkérése a Gyermek- és ifjúsági irodalom c.
tárgy oktatására.

1984. március 27.

A főiskola névadása, az új épületszárny átadása,
Berzsenyi-dombormű leleplezése.

1984. május

A tanár és tanítóképző főiskolák, óvóképző intézetek
könyvtárainak helyzete. Gépirat. 1984. május 23. 12 p. + 5 táblázat

1984. június 1.

Dr. Tóth Gyuláné Kiváló munkáért kitüntetésben részesült a
pedagógus nap alkalmából

1984. július

Javaslat a betűrendes és címszó katalógusok egybeosztására.

1984. nyara

Rekonstrukció a könyvtárban.
A épület földszintjén alsó szint kialakítása: szépirodalom elhelyezése,
gördülőállvány a folyóirattárban.
Alapterület növekedése: 300 m2--ről 450 m2-re.

 

Nagyobb lesz a főiskola
könyvtára. – In. Vas népe, 1984. aug. 24. p. [8.]

1984. október 2.

A könyvtár alsó szintjére telepített állványok üzembe helyezése.

1984. október 15.

150
négyzetméter
alapterülettel bővített és
két szinten elhelyezett könyvtár áll az olvasók rendelkezésére: alsó szint –
szépirodalom és általános művek továbbá folyóirat-olvasó, bekötött és
kölcsönözhető folyóiratok; felső szint szakirodalom, tanítási segédletek.
Olvasótermi állomány, bekötött folyóiratok, szakdolgozatok csak helyben
használhatók

1984. november 23.

A könyvtár munkaterve az 1984/1985. tanévre

1985.

TÓTH Gyula: Javaslatok a tanár- és tanítóképző főiskolák,
óvóképző intézetek könyvtárainak fejlesztésére. Kiad. az OSZK-KMK. Bp. 1985.
16 p.

 

1985.

Prof. Pungor Ernő akadémikus analitikai kémiai szakkönyvtári
dokumentumokat és folyóiratokat adományozott a könyvtárnak.
A kurrens folyóiratok átadása évente folyamatos.

1985. január 29.

A szakdolgozatok fénylyukkártyás nyilvántartásának,
feltárásának, visszakeresésének koncepcója.

1985. március

TÓTH Gyula: Könyvtárak a pedagógusképzés szolgálatában. In:
Könyvtáros, 1985. 3. sz., p. 128-133.

1985. március

TÓTH Gyula: Tények és adatok a pedagógusképző főiskolák
könyvtárairól. In: Könyvtári figyelő, 1985. 1. sz., p. 28-30.

1985. június

FUTALA Tibor: A főiskolai könyvtárak és a szakkönyvtári
funkciók. In: Könyvtári figyelő, 1985. 6. sz., p. 603-611.

1985. június 4.

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
fejlesztési terve az 1985-től 1990-ig terjedő időszakra (Tervezet) 12, oldal:
Épületbővítési feladatok c) „Elodázhatatlan az oktatás érdekében és a
dinamikusan gyarapodó állomány elhelyezése érdekében az új könyv- és médiatár
megépítése. Ezt különösen nyomósítja az a tény, hogy főiskolánk a hazai
könyvtáros szakemberképzésnek egyik legjelentősebb bázisa.

1986. [!1985.] szeptember 19.

A könyvtár munkaterve az 1985/1986. tanévre

1985. november

Dr. Tóth Gyuláné az MKE Iskolai Könyvtárosok Szekciójának
elnöke lett.

1985. december 5.

Tanulmány készítése a könyvtárosok helyzetét tárgyaló OKT
témához

1986-1990

Középtávú fejlesztési terv.

1986. január

A könyvtárak fejlesztése a VII. ötéves tervben. In:
Könyvtáros, 36. évf. 1. sz. (1986), p.

Javítani kell a szombathelyi könyvtár elhelyezési körülményeit.

1986. február 7.

Dr. Tóth Gyuláné: A főiskolai könyvtár tevékenysége, további
feladatai, különös tekintettel a természettudományos képzésre. 8 p.

Statisztikai adatok 1975-1985.

1986. május

Robotron elektronikus, memóriás írógép használata.

Első lépések a gépesítésben

1986. augusztus 20.

Barki Katalin Szocialista kultúráért kitüntetést kapott.

1986. szeptember 18.

A könyvtár munkaterve az 1986/1987. tanévre.

1986. november 13.

Tóth Gyuláné elnökké választása a MKE Vas megyei
szervezetében.

1986. november 29.

[!28]

Budapesten az MKE Iskolai Könyvtári Szekciójának alakuló ülése,
Tóth Gyuláné elnökké választása.

 

1986. november 29-án …
megalakult az Iskolai Könyvtárosok Szekciója … elnöknek dr. Tóth Gyulánét …
választották [Hír]. – In: Könyv és nevelés, 29. évf. 1. sz. (1987), p. 74.

1986. december

Közös OTKA pályázat megbeszélése Nagy Imrével, Kovács
Lászlóval és Tóth Gyula tanszékvezetővel.

1987.

A pedagógusképző főiskolák könyvtári modellje és
együttműködése címmel az MM által 105/1987. sz. alatt regisztrált kutatás a
BDF Könyvtári Tanszéke és Könyvtára közös vállalkozása, melyben több
főiskolai könyvtár számos munkatársa működött közre helyzettanulmányok
elkészítésével.

1987. március

 

Huszár Klára átadta Devecseri Gábor könyvtárának eddig még át
nem adott köteteit.
(A Devecseri-könyvtár ünnepélyes átadása)

1987. március 27-28.

1987. április 28-29.
A Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának teljes ülése a
főiskolán. Tárgya: A hazai könyvtárosképzés helyzete és feladata

1987. május 19-20.

Budapesten az FKT tagozati ülése (ELTE Általános Iskolai
Tanárképző Főiskolai Kar könyvtára) a főiskolai könyvtárak közművelődési
feladatairól, korreferált Tóth Gyuláné.

1987. június-július

Teljeskörű állományrevízió.

1987.  augusztus 20.

Antal Lászlóné Szocialista Kultúráért kitüntetése.

1987. szeptember 1.

A Bolyai Gyakorló Iskola könyvtáros státuszának bővítése.

1987. szeptember 15.

A könyvtár munkaterve az 1987/1988. tanévre.

1988

Leíró katalógus átszerkesztése az MSZ 3401-81 A bibliográfiai tételek
betűrendbe sorolásának szabályai, illetve az MSZ 3493-82 Bibliográfiai
tételek besorolási szabályai c. szabványok alapján.

1988. április 28.

Pályázat a főigazgató részére az
olvasóterem zajmentesítésére (padozat javítása) valamint az alsó szint málló
vakolatának helyreállítására.

1988. május 9.

Munkaértekezlet „A pedagógusképző
főiskolák könyvtári modellje” c. közös tanszéki-könyvtári kutatásról.

1988. június 18-29.

Dr. Tóth Gyuláné lemondott a Pécsett
tartott tanácskozáson a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsában betöltött elnöki
posztjáról.

1988. augusztus 16.

Szakvélemény készítése a könyvtár
statikai állapotáról.

1988. augusztus 31.

Levél a főigazgatónak: intézkedés
kérése a könyvtár statikai állapotának rendezésére.

A könyvtárban 1988. szeptember 5-től
maximálisan csak 10-15 olvasó tartózkodhat egyidejűleg. 

1988. szeptember 5.

A tanévnyitó főiskolai tanácsülésen
Tóth Gyuláné az egyebek napirendi pontban beszámolt az állomány revízióról és
felhívta a figyelmet a könyvtári kölcsönző statikai állapotára, sürgős
megoldást kérve.

1988. szeptember

Statikai szakvélemény a Szombathely, Tanárképző Főiskola
könyvtár födémének vizsgálatáról / Vas megyei Tanács Tervező V.

Az A épületben lévő könyvtár födémproblémája miatt az
egyidejűleg ott tartózkodó olvasók számát 30 főre korlátozták.

1988. szeptember 15.

A könyvtár munkaterve 1988/1989

1988. szeptember 18.

A felsőoktatás átalakulása :  kiindulópontok, tézisek, feltételek.
Bologna, 1988. 09. 18.

1988. október 13.

Egy lehetséges könyvtárfejlesztési
program (MSZMSZ Oktatási Igazgatósága könyvtára, Szhely., Jókai u.)

1988. november 23.

A Hallgatói Érdekkifejtő Tanács (HÉT)
levele, amely demonstrációra hívta a főiskola összes polgárát a főiskolai
könyvtár körül kialakult állapot javítására.

Kölcsönzési mutatók 1984-1988.

1988. november 23.

Dremmel Lajos gazdasági igazgató
javaslata a könyvtár elhelyezésére: Betonyp S-I. tipusú  épület beruházás a teniszpályára. 360  nm. alapterülettel, 1,20-as panelekből. A
körülményekre tekintettel ez a legszimpatikusabb megoldás, de kizárólag csak
kb. 5 évre!

AZ OM 3 millió forinttal támogatta a
fejlesztést.

1989

A könyvtár gyermek- és ifjúsági
állomány része átadásra került a Bolyai iskolába.

1989. január 6.

Az OM Központi Kulturális Alaptól 1
millió Ft igénylése könyvtári berendezésre.

1989. január 18.

Kovács Zsolt az Akadémiai Könyvtárból:
ISIS program telepítése; könyvtári telepítési terv készítésének megkezdése
Barki Katalin, Szmrekovszkyné Farkas Éva közreműködésével.

1989. február 23.

Az iskolai könyvtárak helyzete c.
anyagot véleményezte az OPKM-nek Tóth Gyuláné.

1989. március 30.

Dr. Tóth Gyuláné: A könyvtár
telepítésének és berendezésének tervezete. 8 p.

1989. április 12.

A BDTF udvarán létesített
könnyűszerkezetű könyvtár-épület üzembehelyezési eljárása.

1989. május

40%-os bérfejlesztés végső formájának
elkészítése.

1989. augusztus

Bútorozásra a Kulturális Alap biztosított 200 ezer forintot.

Új könyvtári kölcsönző (414 m2) telepítése a főiskola C épületéhez
csatlakoztatva.

1989. szeptember

A gyűjteményi csoport, az olvasóterem
és a pinceraktár, valamint a Pedagógiai Múzeum telepítése, festése.

1989. szeptember 4.

A Könyvtári kölcsönző 1989. szeptember 4-én kezd üzemelni.
(1989. szeptember 11. 420 m2-es bővítéssel 810 m2-re nőtt az alapterület)

1989. szeptember 25.

Az Olvasóterem 1989. szeptember 25-én kezd üzemelni.

1989. szeptember 29.

A könyvtár munkaprogramja az 1989/1990. tanévre

1989. október 2.

A Gyűjteményi Csoport 1989. október 2-án kezd az új helyen
dolgozni.

1989. vége

Alapterület: Kölcsönző: 415 m2, Olvasóterem: 160,8 m2, Kis raktár 12 m2, Gyűjteményi csoport:
57 m2,

Alsó szinten: Folyóiratolvasó: 56,7 m2, Folyóirat raktár
+ másoló: 72,4 m2,
Pedagógiai Múzeum: 30,6 m2.

Összes alapterület: 804,5